جرم های نسوز

جرم های نسوز پاشیدنی

_
جرم های ریختنی

جرم نسوز پاشیدنی مدل Noyan Gun 40

جرم های ریختنی

جرم نسوز پاشیدنی مدل Noyan Gun 70

جرم های ریختنی

جرم نسوز پاشیدنی مدل Noyan Gun 50

جرم های ریختنی

جرم نسوز پاشیدنی مدل Noyan Gun 45-SIC10

جرم های ریختنی

جرم نسوز پاشیدنی مدل Noyan Gun 60