جرم های نسوز

جرم های عایق

_
جرم عایق

جرم نسوز عایق مدل Noyan IS