جرم نسوز کوبیدنی
نام محصولNoyan RAM 99L.B
روش نصبRamming
اجزای اصلی Silica-Buric Acid
سایز ذرات۰-۶mm
تراکم حجمی۲.۲ (gr/cm3)
دمای خدماتی۱۳۰۰C
عمر انبارداریحداکثر ۶ ماه
Linear Change (%) AT 1000 C*3h۰.۹۹
رسانایی دمایی۴۰۰C=0.8 1000C=0.85

جرم های نسوز کوبیدنی

جرم های نسوز کوبیدنی