جرم نسوز کوبیدنی
نام محصولNoyan RAM 99S.B
روش نصبRamming
اجزای اصلی Silica-Boric Oxide
سایز ذرات۰-۶mm
تراکم حجمی۲.۲ (gr/cm3)
دمای خدماتی۱۷۱۰C
عمر انبارداریحداکثر ۶ ماه
Linear Change (%) AT 1000 C*3h۰.۹۹
رسانایی دمایی۴۰۰C=0.8 1000C=0.85

جرم های نسوز کوبیدنی

جرم های نسوز کوبیدنی