نام محصولNoyan RAM MAG 94C
روش نصبRamming
اجزای اصلی Low Iron Sintered Magnesia
سایز ذرات۰-۵mm
تراکم حجمی۲.۶۵(gr/cm3)
CCS Mpa (110 C)۱۵
دمای خدماتی۱۷۵۰C
عمر انبارداریحداکثر ۶ ماه
Linear Change (%) AT 1000 C*3h-۰.۵

جرم های نسوز کوبیدنی

جرم های نسوز کوبیدنی